Commonwealth of Independent States

Commonwealth of Independent States (CIS) • Содружество Независимых Государств (СНГ) • Sodruzhestvo Nezavisimykh Gosudarstv/

Commonwealth of Independent States